Uncategorized Archive

Cùng ôn lại ngữ pháp 3 loại câu điều kiện căn bản

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh.  “Conditional sentence” (câu điều kiện) là loại câu được dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà trong đó sự việc chỉ có thể xảy ra khi vế điều kiện xảy ra. Câu điều kiện luôn …